FORMULARZ ZWROTU TOWARUNUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................


NUMER FAKTURY/PARAGONU: ....................................................................................................


IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................


ADRES: ...................................................................................................................................


.................................................................................................................................................


TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................


Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot moŜliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)


nazwa Banku: ..........................................................................................................
Numer rachunku


NAZWA TOWARU:

ILOŚĆ:

CENA BRUTTO:

PRZYCZYNA ZWROTU:


Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................


Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)


Poniżej do pobrania formularz zwrotu w formacie PDF:

Formularz zwrotu towaru