..................., dn............. 20.... r.

                                                             FORMULARZ REKLAMACYJNYDANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko: .......................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
e-mail: ........................................................................................................................................................
tel. ..............................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego..........................................................................................................
PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia towaru ..................................................................................................................................
Nazwa towaru ............................................................................................................................................
Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................................
Nr karty gwarancyjnej ...............................................................................................................................
Ogólna wartość towaru .............................. zł
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................
DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.
......................................... ..................
(czytelny podpis reklamującego)
OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną,
która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest
niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia
przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie
wymiany produktu.
3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na
koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z
umową.
4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej
wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.
5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym
ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad
lub usunięcia wady – art. 560 k.c.
6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej
zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku
uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce
wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu
(najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód
zakupu).
7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż
termin ten wynosi do 14 dni.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient
może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu ................. (koszt połączenia jak za
połączenia lokalne).
ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Data otrzymania reklamacji .....................................
Osoba rozpatrująca reklamację .....................................
Data rozpatrzenia reklamacji .....................................
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................

          


                                                                                                  (Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)Poniżej do pobrania formularz w formacie PDF:

Formularz reklamacyjny